Βελτίωση της ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος - μείωση των απωλειών του Μ/Σ και η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

Σκοπός του έργου ήταν η βελτίωση της ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος, η μείωση των απωλειών του Μ/Σ και η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλευροβιομηχανία Μύλοι Μάρρα Α.Ε. στην Κόρινθο.

Πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρικές μετρήσεις στο πεδίο χαμηλής τάσης. Για την παράδοση του έργου έγιναν ειδικές μετρήσεις -πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

  • Πραγματοποιήθηκε προμήθεια και εγκατάσταση Μετασχηματιστή Μέσης τάσης 20KV/400V 1250 KVA CU/CU/ τύπου ελαίου, χαμηλών απωλειών
  • Το έργο περιλάμβανε αποσύνδεση από την μέση τάση και χαμηλή τάση, απεγκατάσταση του υφιστάμενου Μετασχηματιστή και εγκατάσταση, σύνδεση στην μέση τάση και χαμηλή τάση, του νέου Μετασχηματιστή
  • Το έργο ολοκληρώθηκε σε 1 ημέρα με ακριβές ημερολόγιο έργου ,προκειμένου να μην δημιουργηθούν καθυστερήσεις και νεκροί χρόνοι στην παραγωγή του εργοστασίου
  • Για την εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου εργάστηκαν περισσότερα από 5 άτομα (Μηχανικοί- εξειδικευμένοι τεχνίτες)

Related Projects