Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχαλογικές εργασίες στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι.

Τον Δεκέμβριο του 2017 η REDEX ανέλαβε την αρχιτεκτονική μελέτη και εν συνεχεία τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχαλογικές εργασίες για την διαρρύθμιση των γραφείων της Gastrade, επιφάνειας 280μ2. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία τηρώντας αυστηρά το χρονοδιάγραμμα του έργου, διάρκειας 25 ημερών.
Η αισθητική αναβάθμιση του έργου που πραγματοποιήθηκε περιλάμβανε εργασίες αναδιάταξης εσωτερικών γυάλινων χωρισμάτων, εργασίες καθαιρέσεων υφιστάμενων κατασκευών και ξηράς δόμησης, κλπ.

Related Projects