Εσωτερικές διαρρυθμίσεις χώρων των κεντρικών γραφείων της εταιρείας, στο Μαρούσι

Εργασίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων στο τετραόροφο αυτόνομο κτίριο της εταιρείας, στο Μαρούσι.

Επιφάνεια: 1,350 sq.m

Related Projects