Ανακαίνιση γραφείων, κέντρου logistics και κατασκευή πλατφόρμας φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων (finger) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Επιφάνεια finger: 330 m2
Επιφάνεια γραφειακών χώρων: 1.450 m2
Έναρξη εργασιών: 23/09/2015
Πέρας εργασιών: Σε εξέλιξη

Η REDEX ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες, στο κτίριο της DHL (Cargo Building 15b) που βρίσκεται στο Δ.Α.Α. στα Σπάτα και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού.

Για την ανακατασκευή και αναδιαρρύθμιση των γραφείων (ισογείου και ημιορόφου) θα εκτελεστούν εργασίες: Καθαιρέσεις υφιστάμενων χώρων, εργασίες ξηράς δόμησης, ηλεκτρική εγκατάσταση (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων), κλιματισμός, ύδρευση – αποχέτευση, πυρόσβεση, κουφώματα, δάπεδα (Υπερυψωμένα, βινυλικά, γρανιτοπλακάκια, σοβατεπί), επενδύσεις τοίχων (ηχοαπορροφητικές επενδύσεις, ορθομαρμαρώσεις, plexiglas, κινητά χωρίσματα), ξυλουργικά, εξοπλισμός (Bar, κουζίνα, νιπτήρες, dexion, ηλεκτρικές συσκευές κλπ), υαλουργικά, μεταλλικές κατασκευές, χρωματισμοί, αρχιτεκτονικά τελειώματα, τοποθέτηση εξοπλισμού γραφείων.

Για την κατασκευή της νέας πλατφόρμας φορτοεκφόρτωσης (Finger) μικρών φορτηγών θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες: Οι χωματουργικές εργασίες (Εκσκαφές, Επιχώσεις, Ασφαλτικά), σκυροδετήσεις, φέρουσα μεταλλική κατασκευή στεγάστρου, επικάλυψη με πυράντοχα πανέλα, χειροκίνητες βιομηχανικές αρθρωτές πόρτες, χειροκίνητες γέφυρες φόρτωσης, ηλεκτρολογικές εργασίες (ισχυρά, ασθενή), πυρόσβεση, πυρανίχνευση, χρωματισμοί, αρχιτεκτονικά τελειώματα, περίφραξη περιβάλλοντος χώρου όμοια με την υφιστάμενη στου χώρους του Δ.Α.Α., οι ηλεκτροκίνητες και χειροκίνητες θύρες του περιβάλλοντος χώρου, το φυλάκιο.

Related Projects