Βελτίωση Ποιότητας Ηλεκτρικής Ισχύος - Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σκοπός του έργου ήταν η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας , με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος και τη μείωση των απωλειών στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του Main Terminal Building & Βuilding 11, Βuilding 17.

Εγγυημένη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την μελέτη 3,31%   →  Μετρούμενη απόδοση μετά την εγκατάσταση των συστημάτων 4,98%

Η ετήσια κατανάλωση πριν την εγκατάσταση των συστημάτων ήταν 50.000MWh. Το ποσοστό 4,98% αφορά μόνο την μείωση των Κwhs και δεν έχει υπολογιστεί και συμπεριληφθεί το όφελος από την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρικών μεγεθών.

Πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρικές μετρήσεις σε περισσότερα από 200 σημεία στους κεντρικούς πίνακες και στους υποπίνακες χαμηλής τάσης στο Μ.Τ.Β. και στα Β.11 & Β.17. Για την παράδοση του έργου έγιναν ειδικές μετρήσεις -πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα του Δ.Α.Α. Τα συστήματα P.Q.O.S. διασυνδέθηκαν με το σύστημα BAS του Δ.Α.Α. προκειμένου να υπάρχει κεντρικός έλεγχος και εποπτεία.

  • Πραγματοποιήθηκαν 61 παρεμβάσεις συστήματος P.O.Q.S.
  • Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 21 Μετασχηματιστές στο Μ.Τ.Β.
  • Εγκαταστάθηκαν συνολικά 6 ΜKvar σε όλο το Μ.Τ.Β. και στο Β.11 & Β.17
  • Το έργο διήρκησε 6 μήνες με ακριβές ημερολόγιο έργου, χωρίς να επηρεαστεί σε κανένα τμήμα του αεροδρομίου η προκαθορισμένη λειτουργία του
  • Για την εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου εργάστηκαν περισσότερα από 30 άτομα (Μηχανικοί- εξειδικευμένοι τεχνίτες)

Related Projects