Προμήθεια και Εγκατάσταση Υδρόψυκτων Ψυκτών συνολικής ψυκτικής ισχύος 6,6 ΜW

Θέση έργου: Main Terminal Building

Επιτεύχθηκε η αύξηση του βαθμού απόδοσης του συστήματος από COP 2,6 σε COP 6,8 μειώνοντας με αυτό τον τρόπο κατά 10% την συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια του ΜΤΒ.

Περιληπτικά το έργο αφορούσε:
1. Την αποξήλωση έξι (6) αερόψυκτων ψυκτών, έξι (6) αντλιών πρωτεύοντος κυκλώματος, του παλαιού δικτύου σωληνώσεων και εξαρτημάτων.
2. Την κατασκευή βάσεων έδρασης των ψυκτών και αντλιών στα δώματα του ΜΤΒ.
3. Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων (4) υδρόψυκτων ψυκτών συνολικής ψυκτικής ισχύος 6,6 ΜW με αυτόματο σύστημα καθαρισμού εναλλακτών, οκτώ (8) αξονικών Πύργων Ψύξης συνολικής απόρριψης θερμότητας 8,24 MW, δύο (2) αυτόματων συστημάτων επεξεργασίας νερού, τεσσάρων (4) αντλιών πρωτεύοντος κυκλώματος, οκτώ (8) αντλιών δευτερεύοντος κυκλώματος και του συστήματος ελέγχου και επιτήρησης αυτόματης λειτουργίας των νέων ψυχροστασίων.

 

Related Projects